Vergoedingen/Kosten

 

Psychotherapie (Specialistische GGZ), de DBC

Het begrip DBC=Diagnose Behandel Combinatie: de kosten van psychotherapie in de SGGZ worden in tariefgroepen uitgedrukt en bevatten het totaal van directe én indirecte patiëntgebonden verrichtingen binnen één jaar; de behandeling kan na een jaar verlengd worden.

DBC-Verrichtingen  anders dan een vis å vis zitting (vastlegging zoals dossiervorming, schrijven van verwijsbrief of rapportage vallen onder indirecte patiëntentijd en maken deel uit van de DBC.

Collegiaal overleg ten behoeve van en/of noodzakelijk voor uw behandeling wordt in de DBC genoteerd als contact met derden

Emails die u mij stuurt, gevoerde telefonische, sms- en WhatsApp contacten waarvan de inhoud relevant is voor wat er in uw behandeling gebeurt worden in de DBC geregistreerd als directe patiëntentijd en aan mijn werkaantekeningen toegevoegd.

Vanaf 01-01-2016 ben ik met het Zilveren Kruis en Multizorg een overeenkomst( =gecontracteerde zorg ) aangegaan.Dit geldt uitsluitend voor de  Specialistische GGZ (psychotherapie), dus niet voor de Basis GGZ.
Dat betekent dat in mijn praktijk tot aan 2019 alleen voor verzekerden van het Zilveren Kruis en Multizorg de psychotherapiekosten geheel worden vergoed.Wel wordt uw jaarlijkse eigen risico met u verrekend.Dit betekent niet dat u recht heeft op onbeperkte zorg, wel heeft u recht op de verdeling van zorg.Voor mijn praktijk geldt dat ik met het aannemen van nieuwe cliënten rekening dien te houden met door het Zilveren Kruis jaarlijks vastgestelde bestedingsplafond.

Wijziging in mijn contractering vanaf 2019. Ik heb besloten met ingang van 2019 géen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat lopende DBC’s die in 2019 gecontinueerd worden vanaf 2019  niet vanzelfsprekend geheel vergoed worden. U ontvangt een papieren factuur met het NZA tarief, dat is het tarief dat u mij verschuldigd bent.Het verschil tussen wat u vergoed wordt door uw zorgverzekeraar en het NZA tarief geeft uw eigen bijdrage aan, los van uw eigen risico.Heeft u een restitutieverzekering, dan heeft u geen eigen bijdrage of een geringe. Heeft u een in natura verzekering dan is de eigen bijdrage veel hoger. Stelt u zichzelf van tevoren goed op de hoogte om welk bedrag het gaat dat u bij betaalt, dit kan nl.fors oplopen. Is het te hoog, kiest u dan voor een gecontracteerde psychotherapeut.

Nieuwe cliënten vanaf 2019.

Alle verzekerden  zijn vanzelfsprekend welkom in mijn praktijk.Maar, mede afhankelijk van een in natura of een restitutie polis ( ik adviseer u altijd een  restitutie verzekering af te sluiten ) en de door deze zorgverzekeraars vastgestelde vergoedingspercentages bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (dat ik voor deze zorgverzekeraars ben) dient u rekening te houden met een eigen bijdrage,los van het  jaarlijkse eigen risico. Dwz: u ontvangt van Axians (facturatie service) na het verlengen of afsluiten van de DBC een papieren factuur met het 100% NZA tarief dat ik hanteer;u declareert de factuur zo spoedig  mogelijk bij uw zorgverzekeraar;uw zorgverzekeraar vergoedt aan u (soms rechtstreeks aan mij) een lager bedrag; uw eigen bijdrage is het verschil tussen het NZA tarief en de vergoeding van uw zorgverzekeraar.U betaalt dus aan mij de vergoeding van de zorgverzekeraar plus de aanvulling naar het NZA tarief.Het totale bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum aan mij voldaan te zijn.Informeert u zich van te voren schriftelijk bij uw zorgverzekeraar over de financiële consequenties van psychotherapie bij  niet-gecontracteerde zorg en bewaar de betreffende  correspondentie.

Op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) http:www.nza.nl/wet  en regelgeving/tarieven en prestaties/tarieven geneeskundige GGZ/tariefbeschikking DBC GGZ (TB/CU-5061-01) kunt u zien wat uw behandeling kost.Op de website van de Rijksoverheid/GGZ vindt u up-to-date  informatie over hoe de GGZ geregeld is vanuit de basisverzekering.

Psychoanalytische consultatie (zie Home-pagina)

Deze vallen niet onder de GGZ, zij bedragen €120.- per 45 minuten, bij verlenging €40,- per 15 minuten) en worden per verrichting  aan u  in rekening gebracht.
U ontvangt rechtstreeks van mij, of van een tussenpersoon die mijn facturering verzorgt, maximaal per kwartaal  een factuur.

Supervisie(= toezicht op de patiëntbehandeling) en Leertherapie (=gericht op eigen processen en blokkades)

Individuele supervisie en leertherapie: € 120,- per drie kwartier, indien verlengd met € 40,- per kwartier verhoogd

Groepssupervisie van 120 minuten voor vier deelnemers € 320,-

Comments are closed.